Business Computing water corporations

הרגולטור קבע שהחל מ 1-1-2010התנהלות צריכת וגביית המים בישראל תנוהל באמצעות חוקה חדשה וחברה נפרדת שנקראת תאגיד מים .
את המהפכה הזאת צריך למחשב, לתפעל, לנטר ולהתאים לחוקים החדשים!
הפוסט נכתב תוך התבססות על ניסיון שנצבר בתאגיד מים מי אביבים שהיה חלוץ במחשוב התהליך.

למעלה דילוג לתוכן